Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. OFFERTES - OVEREENKOMST

a. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een order verbindt de klant, doch verbindt slechts iO bvba na een schriftelijke bevestiging.

b. Indien het vertrouwen nopens de kredietwaardigheid van de koper, wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering en/of andere gebeurtenissen [faillissement, aanvraag tot opschorting van betaling, e.a.] behoudt iO bvba zich het recht de overeenkomst op te schorten en van de koper een waarborg te eisen. Indien de opdrachtgever/koper weigert hierop in te gaan behoudt iO bvba zich het recht de overeenkomst te annuleren, onverminderd de rechten van iO bvba op alle schadevergoedingen, betalingen van de geleverde goederen. iO bvba kan echter in die omstandigheden niet tot enige schadeloosstelling gehouden zijn.

c. In geval van annulatie van de overeenkomst door de cliënt, is iO bvba gerechtigd op 30 % van de ordersom als schadevergoeding.

2. KLACHTEN

a. Voor zichtbare gebreken moet onmiddellijk worden geprotesteerd.

b. Andere klachten dienen schriftelijk en aangetekend te geschieden binnen de drie dagen na levering van de goederen, op straffe van verval. Het instellen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot betaling.

c. Alle facturen, ook deze welke niet vervallen zijn, worden geacht aanvaard te zijn, indien niet binnen de 5 dagen schriftelijk geprotesteerd wordt.

3. BETALING

a. De facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na de factuurdatum, tenzij anders bedongen. Elke niet betaalde factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een verwijlrente op conform de wet van 2 augustus 2002.

b. Bovendien zal na aanmaning elke niet betaalde factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van 150,00 €. iO bvba behoudt steeds het recht de werkelijke kosten te vorderen.

c. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

4. De goederen blijven eigendom van iO bvba, zolang de door de koper verschuldigde koopsom niet volledig is betaald en in geval van faillissement gelden de bepalingen van art 101 van de faillissementenwet.

5. AANSPRAKELIJKHEID

a. Alle technische gegevens zijn louter indicatief en niet bindend en kunnen ten alle tijden zonder voorafgaandelijke inkennisstelling gewijzigd worden. iO bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en vergissingen in drukwerken.

b. iO bvba verleent gedurende een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van levering een waarborg op de koopwaar. De werkuren en portkosten zijn nooit inbegrepen in deze waarborg.

c. iO bvba is enkel aansprakelijk voor de directe schade en niet voor de indirecte schade zoals iO bvbaes aan productie, inkomsteniO bvbaes en winstderving, enz...

d. iO bvba is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht. iO bvba behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering te verlengen, zolang de overmacht duurt.

6. De leveringstermijn is benaderend en kan geen aanleiding geven tot vergoeding of weigering van de goederen in ontvangst te nemen.

7. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de cliënt.

8. a. Bij alle geschillen zijn enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd

b. Al onze overeenkomsten en relaties worden beheerst door het Belgisch recht.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »